top of page

אפרים

הצגה בתיאטרון אוניברסיטת תלאביב

עיצוב גלויה וכרזה להצגה "אפרים" בהשראת ספרו של יואל הופמן, שעלתה בתיאטרון אוניברסיטת תל אביב.

bottom of page